ttxvnbiend-1585107158-54.jpg

ttxvnbiend-1585107158-54.jpg

Рыболовные лодки на море вокруг островка Тхотью, уезда Фукуок (провниции Киенжанг). (Фото: Ле Хи Хай/ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *