TTXVN_2008anh10

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp – Ngày hội của toàn dân