TTXVN_1008PTT2-1

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều bệnh viện y tế tư nhân tại tham gia điều trị COVID-19