ttxvn2804di-1597057231-98.jpg

ttxvn2804di-1597057231-98.jpg

President Ho Chi Minh visited a military unit during the Dien Bien Phu campaign in 1954 (File photo – VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *