ttxvn2804di-1597056512-70.jpg

ttxvn2804di-1597056512-70.jpg

At 17:30 on March 13, 1954, Commander – General Vo Nguyen Giap gave the order to attack the Dien Bien Phu entrenched fortification(File photo – VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *