ttxvn2204as-1587550717-80.jpg

ttxvn2204as-1587550717-80.jpg

Kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại một trạm kiểm soát ở Bangkok, Thái Lan nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, ngày 26/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *