ttxvn2003n-1584689527-99.jpg

ttxvn2003n-1584689527-99.jpg

Производство вермишеля на соке арбуза в компании “Зуи-ань”. (Фото: ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *