ttxvn1704ho-1587097684-39.jpg

ttxvn1704ho-1587097684-39.jpg

Президент Хо Ши Мин, генерал Во Нгуен Жап и делегация героев народно-освободительных сил Южного Вьетнама в манговом саду Президентского дворца (15 ноября 1965 г.). (Архивное фото ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *