ttxvn1601da-1610900423-11.jpg

ttxvn1601da-1610900423-11.jpg

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ tám, tháng 5/1941, đồng chí Trường Chinh được cử làm Tổng Bí thư của Đảng. Tháng 2/1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Ngày 17/7/1986, Ban chấp hành trung ương Đảng họp phiên đặc biệt, đồng chí Trường Chinh được bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư thay đồng chí Lê Duẩn từ trần. Trong ảnh: Tổng Bí thư Trường Chinh chúc Tết bộ đội Trường Sơn, Xuân Giáp Dần 1974. (Ảnh: Lâm Hồng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *