ttxvn1601da-1610792335-95.jpg

ttxvn1601da-1610792335-95.jpg

Cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh 1930-1931 đã làm rung chuyển chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai. Cao trào cách mạng 1930-1931 đã khẳng định đường lối cách mạng Việt Nam do Ðảng đề ra là đúng đắn và để lại những bài học quý báu về xây dựng liên minh công-nông, về xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất, về phát động phong trào quần chúng đấu tranh giành và bảo vệ chính quyền. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *