ttxvn0804si-1586354417-12.jpg

ttxvn0804si-1586354417-12.jpg

Танковые и пехотные части 2-го корпуса Вьетнамской Народной Армии переправляются через реку и направляются в Сайгон. (Архивное фото ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *