ttxvn0705ho-1588904051-12.jpg

ttxvn0705ho-1588904051-12.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II, tổ chức ở Chiến khu Việt Bắc (2/1951). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *