ttxvn0705ho-1588904051-12.jpg

ttxvn0705ho-1588904051-12.jpg

Президент Хо Ши Мин читает политический доклад на Втором всевьетнамском съезде партии, проходившем в революционной базе Вьетбак (февраль 1951 года). (Фото: из архива ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *