ttxvn0610an-1601953738-62.jpg

ttxvn0610an-1601953738-62.jpg

Bản tin đầu tiên của TTXGP ra mắt, ngày 12/10/1960, đánh dấu sự ra đời và thực hiện sứ mệnh thông tin vẻ vang và anh dũng, kịp thời cổ vũ cuộc đấu tranh chính nghĩa của quân và dân miền Nam vì hòa bình thống nhất đất nước. (Ảnh: Tư liệu TTXGP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *