ttxvn0202dh-1612262775-96.jpg

ttxvn0202dh-1612262775-96.jpg

 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *