ts7-1574739326-40.jpg

ts7-1574739326-40.jpg

Bui Thi Van, a 73 year-old veteran, still clearly remembers memories of the days when she drove trucks to transport bullets and supplies through the Truong Son Trail. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *