ts25-1574740641-58.jpg

ts25-1574740641-58.jpg

The museum shows the mature and strength of Truong Son soldiers who contributed to the victory in Spring1975, ending the war and liberating the nation.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *