ts23-1574740527-46.jpg

ts23-1574740527-46.jpg

Corp 559 – Legion 12 (which is now Truong Son Construction Corporation under the Defence Ministry) was the main force constructing the road and transporting goods on the road.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *