ts20-1574740369-49.jpg

ts20-1574740369-49.jpg

Outside the museum were statues of heroes who construct and protect the historical trail. Their names were carved in the steles at the area.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *