trump6-1493438995-26.jpg

trump6-1493438995-26.jpg

[29/04/2017 10:14:14] T?ng th?ng M? Donald Trump dã ký m?t s?c l?nh hành pháp d? b? l?nh c?m khai thác d?u m? và khí d?t t?i vùng bi?n ngoài khoi B?c C?c và Ð?i Tây Duong, kh?ng d?nh quy?t sách này s? mang v? “hàng t? USD” cho nu?c M? và giúp t?o thêm vi?c làm. Phát bi?u tru?c báo gi?i t?i Nhà Tr?ng ngày 28/4, T?ng th?ng Trump nh?n m?nh nu?c M? có ngu?n tài nguyên thiên nhiên d?i dào, bao g?m tr? lu?ng l?n d?u thô và khí d?t t? nhiên. Tuy nhiên, chính ph? liên bang l?i c?m khai thác t?i 94% các khu v?c này, làm m?t di c?a nu?c M? hàng nghìn co h?i vi?c làm và hàng t? USD c?a c?i. Theo ngu?i d?ng d?u Nhà Tr?ng, s?c l?nh hành pháp m?i mang tên “Tri?n khai m?t chi?n lu?c nang lu?ng ngoài khoi uu tiên nu?c M?” hu?ng t?i thúc d?y “phát tri?n có trách nhi?m ? các vùng bi?n xa b? d? mang l?i l?i nhu?n cho ngân kh? qu?c gia và vi?c làm cho ngu?i lao d?ng M?”. Trong ?nh: T?ng th?ng Donald Trump (gi?a) sau khi ký s?c l?nh hành pháp d? b? l?nh c?m khai thác d?u m? và khí d?t t?i vùng bi?n ngoài khoi B?c C?c và Ð?i Tây Duong t?i Washington, DC ngày 28/4. AFP/TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *