trump1-1493361821-10.jpg

trump1-1493361821-10.jpg

[28/04/2017 10:16:23] Trong b?i c?nh tình hình cang th?ng trên bán d?o Tri?u Tiên chua có d?u hi?u h? nhi?t, ngày 27/4, T?ng th?ng M? Donald Trump dã d? ng? kh? nang có th? x?y ra m?t cu?c xung d?t l?n v?i Tri?u Tiên liên quan d?n chuong trình h?t nhân c?a Bình Nhu?ng, song v?n nh?n m?nh uu tiên gi?i quy?t v?n d? này thông qua bi?n pháp ngo?i giao. Trao d?i v?i hãng tin Reuters (Anh), T?ng th?ng Trump cho r?ng m?t cu?c xung d?t l?n gi?a M? và Tri?u Tiên là di?u “hoàn toàn” có th? x?y ra, song v?n bày t? mong mu?n gi?i quy?t v?n d? h?t nhân c?a Tri?u Tiên m?t cách hòa bình, thông qua vi?c áp d?t m?t lo?t các l?nh tr?ng ph?t kinh t? m?i mà không cân nh?c d?n bi?n pháp quân s?. Trong ?nh: T?ng th?ng M? Donald Trump tru?c l? ký m?t b?n ghi nh? ? Washington, DC ngày 27/4. EPA/TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *