trump-1491877419-98.jpg

trump-1491877419-98.jpg

[07/04/2017 09:09:27] Sáng 7/4 (theo gi? Vi?t Nam), hàng lo?t phuong ti?n truy?n thông M? d?n l?i gi?i ch?c quân s? nu?c này cho bi?t T?ng th?ng Donald Trump dã ra l?nh t?n công m?t can c? quân s? c?a Syria b?ng tên l?a. Theo do´, quân d?i M? dã b?n t? 50-70 qu? tên l?a hành trình Tomahawk nh?m vào m?t can c? không quân c?a Syria d? dáp tr? v? t?n công hoá h?c khi?n i´t nhâ´t 72 thuo`ng dân thi?t m?ng t?i qu?c gia Trung Ðông này hôm 4/4. Ðây là v? t?n công tr?c ti?p c?a M? nh?m vào các l?c lu?ng c?a T?ng th?ng Syria Bashar al- Assad k? t? khi cu?c xung dô?t bùng phát 6 nam tru?c. S? ki?n này dánh d?u m?t bu?c leo thang quân s? l?n c?a M? và có nguy co gây d?i d?u tr?c ti?p voi Nga và Iran. Trong a?nh: Tô?ng thô´ng My~ Donald Trump ra lê?nh tâ´n công va`o Syria trong ba`i pha´t biê?u o? Tây Palm Beach, bang Florida, nga`y 4/4. AFP/ TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *