tranngocph-1567158572-88.jpg

tranngocph-1567158572-88.jpg

Tran Ngoc Phuc, Chairman of the Overseas Vietnamese Association in Japan (Photo courtesy of Tran Ngoc Phuc)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *