then8-1605165509-57.jpg

then8-1605165509-57.jpg

Мастер Хоанг Дык Тханг (справа, деревня Занг, община Каобо, уезд Висуен, провинция Хажанг) обучает пользоваться инструментом «тинь». (Фото: Минь Дык/ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *