then7-1605165455-44.jpg

then7-1605165455-44.jpg

Струнный инструмент «тинь», используемый в пении «Тхен», сделана из сушеной тыквы. (Фото: Минь Дык /ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *