then1-1605165082-50.jpg

then1-1605165082-50.jpg

Практика пения «тхен» в ритуале «капшак» в городке Йенлак, уезд Нари, провинция Баккан. (Источник: Vietnam +)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *