thejourney-1600401586-66.jpg

thejourney-1600401586-66.jpg

Thousands of graves of unknown martyrs at the Road 9 National Martyrs’ Cemetery in Quang Tri (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *