thaogosx-1591147957-16.jpg

thaogosx-1591147957-16.jpg

“L?y dà” ph?c h?i s?n xu?t, phát tri?n kinh t?
Du?i s? n? l?c chung s?c, d?ng lòng c?a c? h? th?ng chính tr? và toàn dân, d?ch COVID-19 dã du?c kh?ng ch? k?p th?i t?i Vi?t Nam, nhung n?n kinh t? cung b? ?nh hu?ng không nh?. T?i thành ph? Ðà N?ng, bên c?nh tri?n khai các gi?i pháp c?a Trung uong, nhi?u gi?i pháp d?c thù d? khôi ph?c s?n xu?t, kinh doanh dã du?c g?p rút nghiên c?u, tri?n khai ngay trong và sau khi k?t thúc giãn cách xã h?i, “l?y dà” phát tri?n kinh t? sau d?ch b?nh. ?nh: Qu?c Dung – TTXVN
Trong ?nh: Trong gi? làm vi?c t?i Công ty C? ph?n S?n xu?t – Thuong m?i H?u Ngh? Ðà N?ng, các công nhân v?n ph?i deo kh?u trang liên t?c theo quy d?nh phòng ch?ng d?ch c?a công ty. ?nh: Qu?c Dung – TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *