Thành phố Hồ Chí Minh và bang Styria, Cộng hòa Áo thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xanh

Thành phố Hồ Chí Minh và bang Styria, Cộng hòa Áo thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xanh