tacticsint-1596775625-39.jpg

tacticsint-1596775625-39.jpg

Officers and soldiers of Regiment 741 clean furniture in a quarantine room (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *