tacticsint-1596775598-65.jpg

tacticsint-1596775598-65.jpg

An officer sprays disinfectant on a shipper of essential goods in the sealed-off zone in Ha Loi hamlet of Hanoi’s Me Linh district (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *