tacticsint-1596775454-32.jpg

tacticsint-1596775454-32.jpg

Fumigating Dong Cuu hamlet of Dung Tien commune, Hanoi’s Thuong Tin district (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *