still090700-1536295038-69.jpg

still090700-1536295038-69.jpg

Dedication: Long tries his best to improve his hairdressing skill at the Salon (Photo: Phuong Vu/VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *