ssk-1615455283-60.png

ssk-1615455283-60.png

The electronic health record app developed by the Ministry of Health and Viettel (Photo: Ministry of Health)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *