socialsecur-1559875298-25.jpg

socialsecur-1559875298-25.jpg

The incoherent connection between the social insurance system and other social welfare policies has led to the low coverage of social insurance. (Photo VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *