socialmedia-1493448701-62.jpg

socialmedia-1493448701-62.jpg

Kiev, Ukraine – August 26, 2013 – A collection of well-known social media brands printed on paper and placed on plastic signs. Include Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram and Tumblr logos.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *