shinzoabe-1506483346-38.jpg

shinzoabe-1506483346-38.jpg

[26/09/2017 09:54:18] Chính tru?ng Nh?t B?n dã bu?c vào m?t giai do?n sôi d?ng m?i v?i cu?c ch?y dua vào H? vi?n, co quan l?p pháp dóng vai trò quy?t d?nh trong vi?c thành l?p Chính ph? di?u hành d?t nu?c, sau khi Th? tu?ng Nh?t B?n Shinzo Abe tuyên b? s? gi?i tán H? vi?n vào ngày 28/9, m? du?ng cho m?t cu?c b?u c? ti?n hành vào cu?i tháng Mu?i t?i. Xét v? y?u t? th?i gian, có th? nói quy?t d?nh c?a Th? tu?ng Abe gi?i tán H? vi?n là d?ng thái b?t ng? vì hai y?u t?, dó là kho?ng th?i gian t? lúc có thông tin v? kh? nang gi?i tán H? vi?n d?n lúc ông Abe công b? quy?t d?nh ch? du?c kho?ng n?a tháng. Y?u t? th? hai là cho t?i d?u quý hai nam 2017, Th? tu?ng Abe v?n còn d? d?nh th?i di?m gi?i tán H? vi?n hi?n nay là mùa Thu nam 2018, s?m hon ch? 1-2 tháng so v?i th?i di?m k?t thúc nhi?m k? theo k? ho?ch là ngày 13/12/2018. Trong ?nh: Th? tu?ng Shinzo Abe t?i cu?c h?p báo ? Tokyo ngày 25/9. THX/TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *