shaman-1611114842-22.jpg

shaman-1611114842-22.jpg

Nhân vật ủng hộ các thuyết âm mưu của QAnon có mặt trong cuộc tấn công vào điện Capitol, bên cạnh những thành viên cực hữu (Nguồn: Forbes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *