scale2000x0-1576219723-46.jpg

scale2000x0-1576219723-46.jpg

Vietnamese Deputy Minister of Foreign Affairs Bui Thanh Son and his Azerbaijani counterpart Ramiz Ayvaz oglu Hasanov at the consultation on March 12, 2019 (Source: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *