scale1200x0-1597207181-83.jpg

scale1200x0-1597207181-83.jpg

Technicians prepare for radiography for patients in a special quarantine area at the Quang Ha General Clinic, Binh Xuyen district. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *