scale1200x0-1597206960-57.jpg

scale1200x0-1597206960-57.jpg

Son Loi commune’s market is located between two villages Ai Van and Ngoc Bao. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *