scale1200x0-1596763309-69.jpg

scale1200x0-1596763309-69.jpg

Health workers take care of COVID-19 patient no.52 at Hospital No. 2 in Quang Ninh (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *