scale1200x0-1596763120-38.jpg

scale1200x0-1596763120-38.jpg

Medical students during a campaign to support the Hanoi Department of Health and the health sector in the fight against the pandemic (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *