scale1200x0-1596763015-74.jpg

scale1200x0-1596763015-74.jpg

Doctor Nguyen Quoc Hung examines the 52nd patient at a hospital in QuangNinh province specialising in COVID-19 (Hospital No.2) (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *