scale1200x0-1594636323-95.jpg

scale1200x0-1594636323-95.jpg

Doctors at Hanoi-based Bach Mai Hospital examine a patient tested positive with the novel coronavirus in Binh Xuyen, Vinh Phuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *