scale1200x0-1594636323-95.jpg

scale1200x0-1594636323-95.jpg

Doctors at Hanoi-based Bach Mai Hospital examine a patient tested positive with the novel coronavirus in Binh Xuyen, Vinh Phuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.