scale1200x0-1594375483-36.jpg

scale1200x0-1594375483-36.jpg

Prof. Pham Gia Khanh, President of the Vietnam Society of Organ Transplantation (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *