scale1200x0-1594375388-69.jpg

scale1200x0-1594375388-69.jpg

The joy of Prof. Hoang and Vuong after the success of the transplant (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *