scale1200x0-1594372161-39.jpg

scale1200x0-1594372161-39.jpg

Officials check passengers’ temperature at Moc Bai international border gate

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *