scale1200x0-1577785694-76.jpg

scale1200x0-1577785694-76.jpg

The Nghinh Ong (whale worshipping festival) is held on Doc River from the 14th to the 16th day of the second lunar month annually in Song Doc township of Tran Van Thoi district (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *