scale1200x0-1577785570-82.jpg

scale1200x0-1577785570-82.jpg

A “vac” bird’s nest at the country’s only manmade bird park located in the central area of an urban area, spanningabout 31,550 sq.m (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *